Pedagog

Drukuj

Pedagog szkolny - Joanna Sych

 

Czas pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek
10:00-13:00
Wtorek
10:00-14:00
Środa
10:00-13:00
Czwartek
11:00-14:00
Piątek

-

 
 

Zakres zadań oraz uprawnień pedagoga szkolnego:
- poznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze i dydaktyczne
- współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno - wychowawczych
- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
- uczestniczy w rozstrzyganiu sporów między nauczycielami a rodzicami, powstałymi na tle spraw wychowawczych i opiekuńczych
- reprezentuje interesy szkoły na zewnątrz w sprawach wychowawczo - opiekuńczych
- prowadzi zajęcia edukacyjno - profilaktyczne zgodnie z programem profilaktycznym szkoły
- udziela porad rodzicom, wychowawcom klas i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- współpracuje z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie (ul Powstańców Warszawy 8, Tel. 082 565 73 69); Miejską Komendą Policji
- przeprowadza wstępną diagnozę klas
- realizuje zadania profilaktyki wychowawczej - rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce oraz trudności wychowawczych
- przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- uczestniczy w godzinach wychowawczych
- prowadzi zajęcia na tematy interesujące uczniów
- promuje edukację prozdrowotną
- prowadzi pedagogizację rodziców
- wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia
- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
- udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych, problemów emocjonalnych i trudności w zachowaniu
- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
- niweluje zachowania agresywne


 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 


§ 14.
 
    1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
   2. W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog i psycholog.
     3.  Do zadań pedagoga należy w szczególności:
                1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
                 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
               3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
             4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
                  5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
                6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
                7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 
Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©