ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Pedagog szkolny - Joanna Sych

 

Czas pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek
10:00-15:00
Wtorek
09:30-15:00
Środa
10:00-15:00
Czwartek
10:30-15:00
Piątek

09:30-15:00

 
 

Zadania pedagoga szkolnego:

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. W sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591)

I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
II. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
III. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb.
IV. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.
V. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
VI. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.

VII. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
VIII. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1610) – wchodzącym w życie 1 września 2022 r. –
określono, że w ramach swoich zadań pedagog i psycholog w szkole realizują zajęcia
w ramach zadań związanych z:
1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań
przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
2) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,
3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
4) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zadania pedagoga specjalnego:

W § 24a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280 z późn. zm.) określono, że
od 1 września 2022 r. do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia
aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.),
 prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa
w § 4 ust. 3 oraz w § 5 wymienionego rozporządzenia;
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla pedagoga
specjalnego.
W § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1610) – wchodzącym w życie 1 września 2022 r. –
określono, że w ramach swoich zadań pedagog i psycholog w szkole realizują zajęcia
w ramach zadań związanych z:
1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań
przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
2) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,
3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
4) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WYKAZU ZAJĘĆ PROWADZONYCH BEZPOŚREDNIO Z UCZNIAMI LUB WYCHOWANKAMI ALBO NA ICH RZECZ PRZEZ NAUCZYCIELI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ORAZ NAUCZYCIELI: PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH I DORADCÓW ZAWODOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W CHEŁMIE ZAPRASZA DO PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO DLA RODZICÓW