ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Pedagog szkolny - Joanna Sych

 

Czas pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek
10:30-13:30
Wtorek
10:30-13:30
Środa
10:30-13:30
Czwartek
10:30-13:30
Piątek

10:30-13:30

 
 

Zakres zadań oraz uprawnień pedagoga szkolnego:
- poznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze i dydaktyczne
- współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno - wychowawczych
- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
- uczestniczy w rozstrzyganiu sporów między nauczycielami a rodzicami, powstałymi na tle spraw wychowawczych i opiekuńczych
- reprezentuje interesy szkoły na zewnątrz w sprawach wychowawczo - opiekuńczych
- prowadzi zajęcia edukacyjno - profilaktyczne zgodnie z programem profilaktycznym szkoły
- udziela porad rodzicom, wychowawcom klas i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- współpracuje z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie (ul Powstańców Warszawy 8, Tel. 082 565 73 69); Miejską Komendą Policji
- przeprowadza wstępną diagnozę klas
- realizuje zadania profilaktyki wychowawczej - rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce oraz trudności wychowawczych
- przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- uczestniczy w godzinach wychowawczych
- prowadzi zajęcia na tematy interesujące uczniów
- promuje edukację prozdrowotną
- prowadzi pedagogizację rodziców
- wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia
- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
- udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych, problemów emocjonalnych i trudności w zachowaniu
- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
- niweluje zachowania agresywne


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WYKAZU ZAJĘĆ PROWADZONYCH BEZPOŚREDNIO Z UCZNIAMI LUB WYCHOWANKAMI ALBO NA ICH RZECZ PRZEZ NAUCZYCIELI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ORAZ NAUCZYCIELI: PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH I DORADCÓW ZAWODOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W CHEŁMIE ZAPRASZA DO PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO DLA RODZICÓW