ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy „0” i klasy I biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

 Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
 4. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. f) propagowanie praw dziecka
 7. g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 8. h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 9. i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 10. j) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 11. k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 12. l) promocja przedszkola,
 13. m) rozwijanie współpracy między nauczycielami,
 14. n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.